Skip to content Skip to navigation

Tổ Sinh - KTNN


Ảnh: Tổ Sinh - KTNN
 

STT

Họ và tên

Năm sinh

TĐCM

Chức vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Văn Uýt

1973

ThS. QLGD,

CN Sinh học

 Phó Hiệu trưởng

 

02

Mai Công Thành

1980

ThS. Sinh học

Phó Hiệu trưởng

 

03 Mã Thị Luận 1974 ThS. Sinh học TTCM  

04

Hoàng Thị Lan

1980

CN Sinh học

Phó CT công Đoàn

 

05

Bùi Thị Tuyết

1980

CN Sinh-KTNN

Trưởng ban NC

 

06

Ngô Thị Thanh Huyền

1981

CN Sinh-KTNN

Giáo viên

 

07

Nguyễn Thị Khuyên

1978

CN Sinh-KTNN

Giáo viên

 

08

Võ Thi Thu Thủy

1979

CN Sinh-KTNN

Giáo viên

 

09

Trần Thị Mận Hương

1979

CN Sinh-KTNN

Giáo viên

 

 
Trang Web tham khảo:
www.sinhhocvietnam.com
http://www.nhasinhhoctre.com
http://www.vacne.org.vn/ (Môi trường Việt Nam)
http://www.nea.gov.vn/ (Cục bảo vệ Môi trường Việt Nam)
http://www.monre.gov.vn (Bộ Môi Trường Việt Nam)
http://tulieu.bachkim.vn/ (Thư viên tư liệu giáo dục)
http://baigiang.bachkim.vn/ (Thư viện bài giảngđiện tử)