Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

THPT Phan Bội Châu

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

BÀI PHÁT BIỂU CẢM NGĨ TRƯỚC KHI RA TRƯỜNG [Lấy địa chỉ]

Xem: 10427|Trả lời: 21
meomi_a4 Đăng lúc 28/5/2009 09:10:04 |Hiện toàn bài   
Phaïm Thò Thu Trang -Lôùp 12a4
Tröôøng THPT Phan Boäi Chaâu


Kính thöa quí vò
ñaïi b ieåu, thöa quí thaày coâ giaùo cuøng toaøn theå caùc baïn hoïc sinh thaân meán!.


Vaäy laø moät naêm
hoïc nöõa ñaõ laïi ñi qua,trong moãi chuùng ta chaéêc haún cuõng mang trong mình moät taâm traïng luyeán löu,xao xuyeán,moät chuùt bòn ròn ,baâng khuaâng
cuøng vôùi bao döï ñònh cho moät kì nghæ heø saéêp tôùi. Nhöõng ngaøy heø laø moäy khoaûng thôøi gian khoâng daøi cuõng khoâng ngaén nhöng cuõng ñuû ñeå mang laïi cho chuùng ta moät khoaûng caùch chia xa.Ñoù cuõng laø khoaûng thôøi gian ñeå chuùng ta ñoùn nhaän bieát bao gian nan thöû thaùch,ñaëc bieät laø caùc baïn lôùp 12.
vaø hoâm nay ñaây,cuõng nhö bao baïn hoïc sinh khaùc tröôùc giôø phuùt chia tay-giôø phuùt thieâng lieâng troïng ñaïi trong cuoäc ñôøi ngöôøi hoïc sinh,ñaïi dieän cho 422 baïn hoïc sinh khoái 12,em xin coù ñoâi lôøi phaùt bieåu caûm nghó cuûa mình:


Caùc baïn ôi! caùc
baïn coù laéng nghe thaáy gì khoâng?tieáng ve-tieáng ve baùo hieäu moät muøa heø nöõa laïi veà ,tieáng ve aáy nghe chaéc haún khaùc vôùi tieáng ve maø chuùng ta ñaõ töøng nghe12 naêm qua,cöù moãi laàn nhìn leân goác phöôïng töøng chuøm hoa ñoû röïc xen keõ nhöõng taùn
laù coäng vôùi tieáng ñaøn cuûa nhöõng ngeä
só ve,ñang cong mình taáu leân khuùc nhaïc ñoàng ca muøa haï,trong toâi nhö coù moät caùi gì ñoù giuïc giaõ,thoâi thuùc,löu luyeán, bòn ròn,boài hoài,baâng khuaâng, xao xuyeán vaø loøng röng röng-Bôûi hoâm nay laø buoåi hoïc cuoái cuøng!...


Ngaøy mai, chæ ngaøy mai thoâi taát caû nhöõng kæ nieäm seõ
trôû thaønh kí öùc ñeïp trong moãi ngöôøi,rôøi xa ñi taát caû:Xa baûng ñen cöûa soå , xa
choã ngoài vôùi lôùp
hoïc
thaân quen,
xa lôøi thaày ,coâ
traàm aám daïy con khoân lôùn töøng ngaøy,xa nhöõng göông maët baïn beø ngaøy mai khoâng gaëp laïi, xa goác phöôïng giaø vôùi nhöõng troø tinh nghòch, xa haøng gheá ñaù reâu xanh,xa caû con ñöôøng ñaát ñoû ngaøy ngaøy cuøng ta ñeán lôùp,xa nhöõng trang saùch vôû cho ta baøi hoïc hay, caùc baïn ôi! chæ nghó ñeán ñoù thoâi trong loøng toâi boãng chuøng laïi vaø ngheïn ngaøo nöôùc maét.


Tuoåi hoïc troø laø tuoåi
hoàn nhieân trong saùng, laø quaõng ñôøi ñeïp nhaát trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi, ngöôøi ta thöôøng noùi:"Nhaát quyû nhì ma , thöù ba hoïc troø" quaû khoâng sai chuùt naøo. Nhôù laïi ngaøy naøo toâi cuøng baïn taäp teãnh böôùc
vaøo ngoâi tröôøng PHAN BOÄI CHAÂU yeâu daáu ñaày bôõ ngôõ,theá maø giôø laïi saép
phaûi chia tay ñeå laïi tröôøng cuøng tieáng troáng tröôøng giuïc giaõ ngaøy naøo bô vô laëng leõ, ngaøy naøo toâi cuøng baïn ruû nhau troán hoïc ñi haùi troäm me caïnh vöôøn tröôøng,ñi hoïc muoän bò baùc baûo veä phaït ñöùng ngoaøi maët laëng im buoàn baõ
thaät ñaùng
thöông,ñi hoïc coøn treøo
bôø raøo tay xaùch ñoâi deùp leâ bò thaày  baét ñöôïc cho vaøi caùi baït tai ñau ñieáng, coù caäu hoïc troø öa laõng maïn coøn böùt troäm hoa phöôïng giaáu trong caëp taëng coâ
baïn mình ……


Gìô coøn ñaâu nhöõng buoåi tan tröôøng tung taêng taø aùo traéng tinh khoâi, coøn ñaâu nhöõng hoâm ñeán
lôùp loøng buoàn röôïi coù ai ñoù ñang ngoài cöûa töïa nhìn,nhöng voøng tay aám aùp voã veà cho baïn cho toâi, coøn ñaâu nhöõng giôø hoïc thaày quay leân
baûng ôû döôùi troø tranh nhau moät chuøm coùc oåi.Coøn ñaâu nhöõng giôø khoâng thuoäc baøi bò thaày cho ñöùng goùc lôùp…Nhöõng phuùt ngaãu höùng nhöõng
baøi thô con coùc ai göûi cho ai khaéc leân baøn leân töôøng nöõa../


Baây giôø ñang ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa cuûa thôøi gian,nghó laïi chuùng con thaät khôø daïi phaûi khoâng thaày?Ngaøy mai chuùng con phai böôùc chaân
xa ñeå laïi nhöõng kæ nieäm vaø taám loøng thaày,aùnh maét thaày moûi moøn doõi theotöøng böôùc ñi cuûa chuùng con treân con ñöôøng soûi ñaù. Thöa thaày coâ, chuùng con vaãn bieát baây giôø coù noùi
gì thì cuõng ñaõ muoän,bôûi chuùng con cuõng chæ laø nhöõng theá heä nhö nhöõng ngöôøi khaùch voâ tình qua soâng maø thoâi . Gìô chuùng con môùi bieát raèng:Coù nhöõng buoåi hoïcchuùng con ñaâu coù laéng nghe lôøi daïy doã cuûa thaày,coâ luùc naøo cuõng laøm thaày coâ buoàn,noãi lo laéng luoân canh caùnh
trong loøng vaø haèn leân aùnh maét saâu phieàn muoän. chuùng con ñaâu coù hieåu ñöôïc raèng,ñaèng sau nhöng caâu noùi, söï giaän giöõ laø taát caû tình thöông yeâu…moät neàn moùng giaùo duïc ñaâu,hôn theá coøn coù caû söï quan taâm chaêm soùc aân caàn,luùc naøo cuõng nôm nôùp lo aâu chæ sôï chuùng con ñi khoâng vöõng ñöùng sai ñöôøng.Vaø baây giôø chuùng con môùi hieåu raèng nhöõng baøi daïy aáy, nhöõng lôøi noùi aáy yù nghóa bieát bao
ñaây seõ laø ñoäng löïclôùn thuùc ñaåy töøng böôùc chaân con ñi, nhöõng ñoâi caùnh laïc ñaøn roài seõ bay veà nôi aùnh saùng,chæ caàn vöôït qua thöû thaùch naøy chuùng con seõ böôùc vaøo cuoäc ñôøi ñaày choâng gai,haønh trang ñoù tình thöông voâ bôø beán cho nhöõng ñöùa con mai naøybay ñi khaép moïi mieàn toå quoác. Caùm ôn thaày caùm ôn coâñaõ cho con baøi hoïc quí giaù ñeå roài khi chuùng con quay veà vaãn coøn ñoù nhöõng maùi ñaàu baïc,nhöõng lôøi coâ giaûng dòu eâm, hình aûnh thaày ñöùng nôi caùnh coång luoân höôùng maét doõi theo chuùng con ñôïi chuùng con thaønh ngöôøi,chuùng con seõ maõi khaéc ghi nhöõng coâng lao to lôùn khoâng theå naøo queân aáy ñeå böôùc tieáp treân con ñöôøng ñôøi.


Caùc baïn thaân meán! ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù tröôùc maét chuùng ta caàn vöôït qua hai kì thi ñaày khoù khaên thöû thaùch, chuùng ta
seõ höùa vôùi thaày coâ seõ quyeát taâm vaø noã löïc heát mình ñeå khoâng phuï loøng mong moûi cuûa thaày coâ.


caùc em khoái 10, khoái 11 thaân meán! caùc em seõ laø nhöõng ngöôøi noái tieáp truyeàn thoáng xaây döïngmaùi tröôøng THPT PHAN BOÄI CHAÂU meán yeâu naøy, haõy coá
gaéng
hoïc taäp thaät toát xaây döïng ngoâi tröôøng theâm vöõng maïnh,haõy soáng xöùng ñaùngvôùi löùa tuoåi hoïc troø ñaày hoàn nhieân, mô moäng ñeå roài mai naøy khoâng phaûi hoái tieác moät thôøi aùo traéng ñaõ qua,phaûi luoân kính troïng nhöõng ngöôøi
thaày nhöõng ngöôøi coâ,nhöõng ngöôøi khoâng meät moûi ngaøy ñeâm chôû con thuyeàn ñaøy aép chöõ nghóa ñem ñeán cho ta moät baàu trôøi töông lai roäng môû.Xöùng ñaùng laøm con ngoan troø gioûi, chaùu ngoan baùc hoà.


Chuùng con xin chuùc quí thaày coâ luoân maïnh khoeû, taâm huyeát vôùi ngheà,hoaøn thaønh toát söï nghieäp giaùo duïc ñöôïc giao, luoân laø ngöôøi thaày ngöôøi coâ,ngöôøi cha, ngöôøi meï ñaùng kính nhaát trong loøng chuùng con.Thaày coâ luoân laø nhöõng chieán só ñaáu tranh treân maët giaùo duïc,chuùc thaày coâ laïi öôm ñöôïc nhöõng haït maàm taøi naêng, coù nhöõng caùnh chim bay xa hôn treân baàu trôøi.Chuùc caùc baïn hoïc sinh, ñaëc bieät laø lôùp 12 haõy töï tin,quyeát taâm, bình tónh ñaït keát quaû thaät toát trong 2 kì thi toát ngieäp vaø CÑ, ÑH saép tôùi ñeå trôû thaønh coâng daân toát veà laøm giaøu cho ngoâi tröôøng THPT Phan Boäi Chaâu queâ nhaø.


Vaø baây giôø khoâng bieát noùi gì hôn, ñaây laø nhöõng giôø phuùt quyù giaù nhaát, troïng ñaïi nhaát, thieâng lieâng nhaát cuûa chuùng ta,caùc baïn haõy naêm laáy tay nhau thaät chaët, haõy trao cho nhau nhöõng aùnh maét, nieàm tin, nhöõng nuï cöôøi raïng rôõ, voøng tay hôi aám baïn beø, nhöõng cuoán soå, nhöõng doøng löu buùt thaân thöông ngeïn ngaøo, trao nhau 1 caønh hoa thaém cuøng lôøi chuùc toát ñeïp. Ñoù seõ laø nhöõng kæ nieäm ñeïp nhaát, ta phait traân troïng, giöõ gìn vaø naâng niu nhöõng giaây phuùt cuoái ñoù phaûi khoâng caùc baïn?!.

Thöa thaày coâ:
"Duø cho tung caùnh muoân phöông
Ôn thaày, tình baïn,nghóa tröôøng khoâng queân"
Đã có 5 đánh giáZen Keng Cảm ơn Thu lại Lý do
heosun_tapboi + 2 + 1 + 1 Bài viết hay!
Kuzjn + 1
tranquanghuy + 10 + 5
ho_con + 10 + 5
NguyenChiLinh + 30 + 20

Tổng đánh giá: Zen + 52  Keng + 31  Cảm ơn + 2   Xem tất cả

  • AVATA
  • INFO
  • EXP
meomi_a4  Nữ
No.57  VIP Member
PM Thêm bạn

Yahoo!TaobaoTrang cá nhânThăm Nhà
Đăng nhập lần cuối
23/2/2014
Đăng ký
23/5/2008
Online
366 Giờ
Zen
5625 £
Keng
1536 $
Cảm ơn
3 Lần
Điểm
1985
Chủ đề
1
Bạn
74
Status
1
Blog
1
Album
0
Bài viết
774
Chia sẻ
0


  Hiện tại:   
  Edit user: 
là la la bánh đa, hồ hô h ...
Nhóm: VIP Member
 
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
HUÂN CHƯƠNG

Kiến thiết
Độc thân!
Giúp tôi thoát khỏi cô đơn
______________________________
         (\../)         
   (,,,)(='-'=)(,,,) Zừ rùi ư????????


meomi_a4 Đăng lúc 28/5/2009 09:15:59 |Hiện toàn bài

Rank: 10Rank: 10Rank: 10 VIP Member là la la bánh đa, hồ hô h ... Kiến thiết

Bài này được Trang đọc vô cùng xúc động trong buổi tổng kết và lễ ra trường cho học sinh 12:'(
Chữ ký của meomi_a4 ______________________________
         (\../)         
   (,,,)(='-'=)(,,,) Zừ rùi ư????????

Dùng đạo cụ Báo cáoKẻ Lãng Du Đăng lúc 28/5/2009 09:43:37 |Hiện toàn bài

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14 Kiến thiết viên Spiders! Danh dự hạng III Kiến thiết Song Tử

Hì, những kỷ niệm của tuổi học trò mãi là những kỷ niệm đẹp nhất.
Hãy biết trân trọng những gì đang có,vì sau này,các bạn ko còn có cơ hội để lặp lại nó nữa.
--------
p/s: Diễn đàn đang bật chế độ kiểm duyệt bài mới ở 1 số BOX nên khi viết bài mà ko thấy hiển thị bài mới là chuyện bt, ko cần thiết phải post sai BOX.
Chữ ký của Kẻ Lãng Du ****************************************
Đã là chim, con chim phải hót
Đã là lá, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

****************************************
Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?

Dùng đạo cụ Báo cáoNguyenChiLinh Đăng lúc 28/5/2009 15:21:49 |Hiện toàn bài

Rank: 3Rank: 3 [LV3] Danh dự hạng III Song Ngư

Bạn Thu Trang có thể cho mình xin chữ ký không?Viết văn hay quá, không có gì để bình luận. Hì hì... Trên khả năng của ban giám khảo....
Chữ ký của NguyenChiLinh Nếu có đam mê nội thất hãy tham khảo Nội Thất Happy Home <- biết

Dùng đạo cụ Báo cáoAnhLy Đăng lúc 28/5/2009 20:20:22 |Hiện toàn bài

Rank: 10Rank: 10Rank: 10 VIP Member krongnang

Ừh ! anh L cũng nên học hỏi hậu bối đi nhá .... Chứ anh còn phải làm kiểu đó dài dài mà

Dùng đạo cụ Báo cáonguyennam Đăng lúc 29/5/2009 07:40:39 |Hiện toàn bài

Rank: 6Rank: 6 [LV6] Rindy Sói và Heo Xinh Bảo Bình Cống hiến Danh dự hạng III Marry Xuất sắc Offline

Font chữ sao sao í ,hình như copy từ W.
cái nì đọc xong cũng hay như đau mắt quá.
Chữ ký của nguyennam

Dùng đạo cụ Báo cáoDragon_eyes_90 Đăng lúc 31/5/2009 20:45:15 |Hiện toàn bài

Rank: 2 [LV2] Danh dự hạng I Cống hiến

Dragon thích câu cuối cùng:"dù cho tung cánh muôn phương
                                         ơn thầy,tình bạn,nghĩa trường không quên"
câu này có thể làm câu slogant cho 4rum trường mình đó.mọi người nghĩ sao?
Chữ ký của Dragon_eyes_90 "Let's Make Things  Better!"

Dùng đạo cụ Báo cáoNguyenChiLinh Đăng lúc 1/6/2009 00:21:28 |Hiện toàn bài

Rank: 3Rank: 3 [LV3] Danh dự hạng III Song Ngư

Đồng ý đồng ý,
Nhưng nếu chọn làm slogan thì phải trả tiền cho tác giả hả? hớ hớ????
Chữ ký của NguyenChiLinh Nếu có đam mê nội thất hãy tham khảo Nội Thất Happy Home <- biết

Dùng đạo cụ Báo cáoDragon_eyes_90 Đăng lúc 3/6/2009 20:20:54 |Hiện toàn bài

Rank: 2 [LV2] Danh dự hạng I Cống hiến

Đồng ý đồng ý,
Nhưng nếu chọn làm slogan thì phải trả tiền cho tác giả hả? hớ hớ????
Trích dẫn bài viết của NguyenChiLinh vào lúc 1/6/2009 00:21

Dạ, hình như anh Linh hay đau đầu vì vụ mua bản quyền hay sao mà đổ mồ hôi ghê vậy?
cái này gọi là mua bản quyền.kaka.nhưng đâu phải cái gì cũng đem ra mua bán đâu,biết đâu bạn trang "ủng hộ" coi như là đóng góp cho 4rum thì sao?
Chữ ký của Dragon_eyes_90 "Let's Make Things  Better!"

Dùng đạo cụ Báo cáomaitruc231090 Đăng lúc 5/6/2009 02:21:18 |Hiện toàn bài

Rank: 2 [LV2] Mèo xinh

Các cậu cứ khéo lo! Đâu phải hễ sử dụng tác phẩm của người khác là phải "mua bản quyền" phải "trả tiền cho tác giả" đâu. Với trường hợp này khi sử dụng câu này để làm slogan cho diễn đàn, với mục đích như chúng ta đã biết là không hề nhằm mục đích kinh doanh, hay thu tiền ở bất kỳ hình thức nào thì có thể căn cứ vào điểm b,c,e khoản 1, Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2006. có thể kết luận rằng đây là "trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố công khai mà không phải xin phép, không phải trả nhuận bút, thù lao"
He he , Bởi vậy nếu có ý định dùng thì cứ thoải mái đê yyyy! Lịch sự, tử tế, biết điều,... thì nói với bạn Trang một tiếng cho vui vẻ, biết đâu bạn ấy xúc động (đậy) quá lại cho cả nhà mình ra quán chè ấy chứ! Trang nhỉ!
Chữ ký của maitruc231090 Trăm năm trong cõi người ta
Ai mà chẳng phải thở ra hít vào(...)

Dùng đạo cụ Báo cáomaitruc231090 Đăng lúc 5/6/2009 02:26:05 |Hiện toàn bài

Rank: 2 [LV2] Mèo xinh

Ví dụ như  meomi đưa bài này lên diễn đàn vậy đó, có trích dẫn rõ ràng về tác giả, không làm ảnh hưởng đến quyền khai thác sử dụng tác phẩm của bạn Trang... Diễn đàn mình bắt chước bạn meomi làm là ok! ( Trong khi mình chỉ trích dẫn 1 câu )
Đã có 1 đánh giáZen Keng Thu lại Lý do
ledinhlinhhiep + 5 + 3

Tổng đánh giá: Zen + 5  Keng + 3   Xem tất cả

Chữ ký của maitruc231090 Trăm năm trong cõi người ta
Ai mà chẳng phải thở ra hít vào(...)

Dùng đạo cụ Báo cáoledinhvan Đăng lúc 4/7/2009 10:42:40 |Hiện toàn bài

Rank: 5Rank: 5 [LV5] Cống hiến Kiến thiết Xuất sắc Tích cực Sư Tử Alone

Chị Trang viết văn hay quá à!Học sinh lớp chuyên Văn có khác.Thế là còn một năm nửa thôi là mình đã phải rời xa mái trường này.

Dùng đạo cụ Báo cáokecodoc Đăng lúc 20/8/2009 17:49:06 |Hiện toàn bài

Rank: 2 [LV2] hok wen hok iu 1 ai

we bài này đăng hơi muộn thì phải hay bạn để cuối học kỳ II này đăng thì tốt hơn đó hì
Chữ ký của kecodoc Một kiếp yêu đương _ Một kiếp sầu

Dùng đạo cụ Báo cáonhox_dau_cau Đăng lúc 20/8/2009 17:58:02 |Hiện toàn bài

Rank: 3Rank: 3 [LV3] Ma Kết Cống hiến Tích cực

Bài này font bị gì za?
Đính kèm: Bạn phải đăng nhập mới xem được nội dung bài viết này, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
Đã có 1 đánh giáZen Keng Thu lại Lý do
ledinhvan + 25 + 15

Tổng đánh giá: Zen + 25  Keng + 15   Xem tất cả

Chữ ký của nhox_dau_cau    

Dùng đạo cụ Báo cáotranquanghuy Đăng lúc 2/9/2009 08:26:13 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1] Ma Kết Alone Ngây thơ

chị viết hay quá, giàu cảm xúc nữa, cho em xin chữa kí dc không !!!!

Dùng đạo cụ Báo cáobonchen Đăng lúc 2/9/2009 18:11:15 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

Cho em chử kí nữa ? Lưu cho đủ bộ suu tập . Về cho con gà nó biết đường đrre đi ấy mà

Dùng đạo cụ Báo cáo[S]aman Đăng lúc 3/9/2009 07:54:37 |Hiện toàn bài

Rank: 3Rank: 3 [LV3] Thiên Bình Cống hiến Offline

Cứ nói đến ngày tổng kết cuối năm 12...Mình bùn thúi ruột......BÀi viết có hay nhưng thử hoi xem mấy ai biết đâu.....ngày tổng kết=ngày mưa.......làm cái lẽ ra trường của học sinh cuối cấp cũng trôi theo mưa....rời xuống rồi chảy đi lun chỉ đọng lại trong lòng Nova cảm giác bùn .....bít làm sao ôi lễ ra trương..........
Chữ ký của [S]aman Ngày hôm qua ... như giấc mơ
...trôi rất nhanh những âm thanh buồn..

Dùng đạo cụ Báo cáothiencohan Đăng lúc 5/12/2009 16:27:41 |Hiện toàn bài

Rank: 1 [LV1]

17# Nova_NPT
hay thiệt nhưng em tch sợ ngày đó cũng sẽ đến với mình!!!!
huhuhuhuhu
Chữ ký của thiencohan với vũ trụ em chỉ là hạt cát nhưng mỗi hạt cát với tôi em là tất cả!!!^_^

Dùng đạo cụ Báo cáoDragon_eyes_90 Đăng lúc 11/12/2009 17:49:33 |Hiện toàn bài

Rank: 2 [LV2] Danh dự hạng I Cống hiến

17# Nova_NPT  
hay thiệt nhưng em tch sợ ngày đó cũng sẽ đến với mình!!!!
huhuhuhuhu
Trích dẫn bài viết của thiencohan vào lúc 5/12/2009 16:27

học hoài rồi cũng phải ra trường chứ.đất chật người đông mà cứ muốn ở lại trường thì chổ nào cho mấy em khóa sau học
Chữ ký của Dragon_eyes_90 "Let's Make Things  Better!"

Dùng đạo cụ Báo cáonhuongksxd Đăng lúc 12/1/2010 22:54:49 |Hiện toàn bài

Rank: 4 [LV4] Song Ngư Alone Ma Kết Ngây thơ Offline

Đọc bài này xong xúc động wa buồn ghê khi nhớ lại 1 thời học cấp 3 huhu cuôc đời đẹp nhất khi được cắp sách đến trường fai? ko các bạn?? hj`hj` bươc tung tăng trên đường đến trường (nếu đi bộ):l:
Chữ ký của nhuongksxd ╬Lớp_12A5_2005╬

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đọc kỹ trước khi đăng bài
Các thành viên chú ý:
1. Đăng bài đúng chuyên mục, VD: Không đăng bài Toán qua Lý, Hóa qua Văn...
2. Viết hoa kí tự đầu tiêu của tiêu đề
3. Bài viết và tiêu đề phải dùng tiếng Việt có dấu (trừ chuyên mục tiếng Anh)
4. Không spam, ko tám chuyện ngoài lề, gây loãng topic và hao phí tài nguyên
5. Tìm kiếm trước khi đăng bài, ko đăng bài đã có trên 4r.
6. Ko đăng bài tràn lan, ko đăng bài về tình yêu, thất tình..., ko đăng bài về sex, chính trị, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm. Nghiêm cấm mọi hành vi post virus, trojan, spy, bot, cheat, hack...
7. Mọi vi phạm sẽ bị xóa bài cảnh cáo hoặc khóa nick.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

WAP|Lưu trữ|THPT Phan Bội Châu

GMT+7, 27/5/2015 14:26 , Xử lý trong 0.118839 giây, 131 queries .

Powered by Discuz!  X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Translate by DCV & TTYB

Lên trên
Vietnamese translation by DCV Team