Skip to content Skip to navigation

Ban Giám hiệu

1. Hiệu trưởng: Phan Ngọc Đài
Sinh năm: 1960
Trình độ: Thạc sĩ QLGD, CN Toán      
Điện thoại: 0905.055.577

Email: phanngocdaidaklak@gmail.com

 

2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Huy Thọ
Sinh năm: 1980
Trình độ:  CN Địa lí
Điện thoại: 01282.664.744

Email: nguyenhuytho2012@gmail.com

 

 

3. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Uýt
Sinh năm: 1973
Trình độ:  Thạc sĩ QLGD, CN Sinh học
Điện thoại: 0905.668.992

Email:

 

 

4. Phó Hiệu trưởng: Mai Công Thành
Sinh năm: 1980
Trình độ:  Thạc sĩ Sinh Học
Điện thoại: 
0905.413.404
Email: maicongthanh80@yahoo.com.vn