Skip to content Skip to navigation

KH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016


Kế hoạch số 104/KH-PBC ngày 30/11/2015 của trường THPT Phan Bội Châu về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên năm học 2015 – 2016.