Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

1) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

2) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục;

3) Công khai thu chi tài chính.