Các quy chế QĐ của Bộ Giáo dục

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc ( 30/10/2010 ) In

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đương sự (hoặc người đại diện hợp pháp) trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (Bộ phận “một cửa”) để nộp đơn theo mẫu và các giấy tờ minh chứng.

­­­­­­Bước 2. Cán bộ phụ trách tại Bộ phận “một cửa” có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và kiểm tra giấy tờ minh chứng, để:

- Nếu nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo thì ghi nội dung yêu cầu vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn.

- Nếu nội dung của thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo thì hướng dẫn đương sự đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Bước 3. Người được phân công giải quyết yêu cầu của thủ tục hành chính căn cứ Bảng ghi tên - ghi điểm lưu trữ tại Sở GD&ĐT và các giấy tờ minh chứng của đương sự để:

- Nếu yêu cầu của đương sự là chính đáng thì đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk cấp bản sao văn bằng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nếu yêu cầu của đương sự không có cơ sở pháp lý thì chuyển toàn bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả cùng với văn bản nêu rõ nguyên nhân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (Bộ phận “một cửa”) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk, địa chỉ: Số 08 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, bản sao học bạ, các loại giấy xác nhận, xác minh của đơn vị trường học, cơ quan, địa phương nơi cư trú …

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao văn bằng.

h) Phí, lệ phí: 5000 đồng / bản sao.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng (Mẫu số 01a,01b ;Đề án Cải cách hành chính tại Sở GD&ĐT Đăk Lăk).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 423/QĐ-UB ngày 21/02/2008 về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa tại Sở GD&ĐT.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

-----------------------------------------------

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

 

Tôi tên là: (viết chữ in hoa có dấu)

Sinh ngày: .........../........../...................

Nơi sinh (Huyện, tỉnh):

Giới tính:       Dân tộc:

Học sinh trường: Huyện (TP):

Đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa  ngày:

Tại hội đồng thi:    Huyện (TP):

Số báo danh:..................phòng số:...................; Điện thoại (nếu có): ...................................

Tôi đã được cấp bằng chính thức mang số hiệu:

Do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp ngày: ............tháng.............năm ..................

Xếp loại tốt nghiệp: ……………….Hình thức đào tạo:

Lý do xin cấp (Bằng chính bị mất, hỏng hoặc để bổ túc hồ sơ cá nhân.v.v..).......................

Nay tôi làm đơn kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cấp lại cho tôi số bản sao là:.......bản;

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

............., ngày ........tháng........năm 20…

 

                PHẦN XÁC NHẬN                                      Người làm đơn

  Của UBND hoặc Công an Xã (Phường)                 (ký tên và ghi rõ họ tên)

 (Nếu bị mất hoặc hỏng bằng chính)

..................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

............., ngày ...........tháng.......năm.......

 Hướng dẫn:

*Người yêu cầu cấp bản sao nếu có bằng chính thì nộp đơn này kèm 01 bản phô tô bằng (xuất trình bằng chinh);

*Mọi chi tiết của người yêu cầu cấp bản sao liên hệ tại địa chỉ : Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lắk, 08 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột. ĐT: 0500.3.818897CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------

TRƯỜNG THPT (THCS): .............................................

Huyện (Thành phố): ...............................................

Căn cứ sổ đăng bộ và hồ sơ lưu trữ tại trường.

Xét đề nghị đơn xịn xác nhận quá trình học tập của học sinh tại trường.

XÁC NHẬN

Học tên học sinh: ............................................................

Sinh ngày:......................................................................

Nơi sinh:.........................................................................

1/ Là học sinh trường trong quá trình học tập như sau:

Lớp ..... năm học: .................; Xếp loại  Học lực: ...............; Hạnh kiểm...................

Lớp ..... năm học: .................; Xếp loại  Học lực: ...............; Hạnh kiểm...................

Lớp ..... năm học: .................; Xếp loại  Học lực: ...............; Hạnh kiểm...................

Lớp ..... năm học: .................; Xếp loại  Học lực: ...............; Hạnh kiểm...................

2/ Tham dự kỳ thi tốt nghiệp ..............................................Năm học ..........................

Đã cấp bằng và nhận bằng tốt nghiệp tại trường chúng tôi.

Vào sổ cấp bằng số .........................ngày ..........tháng ..........năm .............

Mã số  văn bằng:

.........,ngày ........tháng.......năm 20....

HIỆU TRƯỞNG

(ký và đóng dấu)

 

 (Theo daklak.edu.vn)