Trường : THPT Phan Bội Châu
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Đắc Phương(T) Toán 11A04(4), 12A03(4), 12A04(4), 12
Ngô Văn Hiếu(T) Toán 10A10(4), 11A01(4), 12A06(4), 12
Hồ Huy Long(T) Toán 10A09(4), 10A11(4), 10A12(4), 11A09(4), 16
Trần Nguyễn Duy Bình(T) Toán 10A01(4), 10A02(4), 12A11(4), 12
Luân Thị Yến(T) Sinh hoat 10A03(1), 1
Luân Thị Yến(T) Toán 10A03(4), 12A02(4), 8
Nguyễn Ngọc Phú(T) Toán 10A05(4), 10A06(4), 10A08(4), 12A10(4), 16
Đỗ Mạnh Hà(T) Sinh hoat 11A05(1), 1
Đỗ Mạnh Hà(T) Toán 11A05(4), 12A07(4), 8
Trần Đình Kế(T) Toán 11A07(4), 11A10(4), 11A11(4), 12A05(4), 16
Trần Thị Tâm Diệu(T) Sinh hoat 11A06(1), 1
Trần Thị Tâm Diệu(T) Toán 11A02(4), 11A06(4), 12A01(4), 12
Phan Quốc Ân(T) Sinh hoat 10A07(1), 1
Phan Quốc Ân(T) Toán 10A04(4), 10A07(4), 8
Đoàn Trần Xuân Toàn(T) Toán 12A08(4), 12A09(4), 8
Trần Thị Lệ Quyên(T) Sinh hoat 11A03(1), 1
Trần Thị Lệ Quyên(T) Toán 11A03(4), 11A08(4), 8
Hoàng Oanh(Ti) Tin Học 12A01(2), 12A02(2), 12A05(2), 12A06(2), 12A08(2), 12A10(2), 12A11(2), 14
Nguyễn Xuân Bình(Ti) Tin Học 11A02(2), 11A06(2), 11A08(2), 11A09(2), 12A03(2), 12A04(2), 12A07(2), 12A09(2), 16
Nguyễn Thị Lan(Ti) Tin Học 10A01(2), 10A02(2), 10A06(2), 10A07(2), 10A08(2), 10A10(2), 10A11(2), 11A01(1), 11A11(2), 17
Phạm Thị Anh Đào Tin Học 10A03(2), 10A04(2), 10A05(2), 10A09(2), 10A12(2), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A07(2), 11A10(2), 17
Bùi Công Kiên(Li) Vật Lý 11A01(3), 11A03(3), 11A07(2), 11A08(2), 12A09(2), 12
Tô Đăng Hải(Li) Sinh hoat 10A01(1), 1
Tô Đăng Hải(Li) Vật Lý 10A01(3), 10A02(3), 12A10(2), 12A11(2), 10
Tô Đăng Hải(Li) KTCN 12A10(1), 12A11(1), 2
Phạm Ngọc Bình Minh(Li) Vật Lý 11A04(3), 11A05(3), 6
Phạm Ngọc Bình Minh(Li) KTCN 11A04(2), 11A05(2), 4
Nguyễn Trường Giang(Li) Sinh hoat 12A02(1), 1
Nguyễn Trường Giang(Li) Vật Lý 10A07(3), 10A08(3), 12A02(3), 12A03(2), 12A04(2), 13
Nguyễn Trường Giang(Li) KTCN 12A03(1), 12A04(1), 2
Hoàng Đức Quảng(Li) Vật Lý 10A05(3), 10A10(3), 11A09(2), 11A10(2), 11A11(2), 12
Hoàng Đức Quảng(Li) KTCN 11A01(2), 11A03(2), 4
Nguyễn Cảnh Toàn(Li) Vật Lý 10A06(3), 10A11(3), 10A12(3), 12A07(2), 12A08(2), 13
Nguyễn Cảnh Toàn(Li) KTCN 12A07(1), 12A08(1), 2
Mai út(Li) Sinh hoat 10A09(1), 1
Mai út(Li) Vật Lý 10A09(3), 12A01(3), 12A05(3), 12A06(3), 12
Võ Lâm Sỹ(Li) Sinh hoat 10A04(1), 1
Võ Lâm Sỹ(Li) Vật Lý 10A03(3), 10A04(3), 11A02(2), 11A06(2), 10
Võ Lâm Sỹ(Li) KTCN 11A02(2), 11A06(2), 4
Quách Thị Thu Hương(Li) KTCN 11A07(2), 11A08(2), 11A09(2), 11A10(2), 11A11(2), 12A01(1), 12A02(1), 12A05(1), 12A06(1), 12A09(1), 15
Hoàng Lê Huần(HO) Hóa Học 10A05(2), 2
Mai Thành Trung(HO) Hóa Học 10A01(2), 10A02(2), 11A01(3), 11A02(3), 11A03(3), 12A03(2), 12A07(2), 17
Lê Ngọc Quang(HO) Sinh hoat 11A04(1), 1
Lê Ngọc Quang(HO) Hóa Học 10A09(2), 10A10(2), 11A04(3), 11A05(3), 12A10(2), 12A11(2), 14
Phan Văn Thắm(HO) Hóa Học 10A06(2), 10A08(2), 11A06(3), 11A11(3), 12A01(2), 12A02(2), 12A08(2), 12A09(2), 18
Hoàng Phúc Bình(HO) Sinh hoat 12A04(1), 1
Hoàng Phúc Bình(HO) Hóa Học 10A03(2), 10A04(2), 10A11(2), 12A04(2), 12A05(2), 12A06(2), 12
HĐiel Niê Kđăm Hóa Học 10A07(2), 10A12(2), 11A07(3), 11A08(3), 11A09(3), 11A10(3), 16
Nguyễn Huy Thọ(Đi) Địa lý 12A03(2), 12A04(2), 4
Hoàng Văn Thư(Đi) Địa lý 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 12A01(2), 12A02(2), 12A11(2), 13
Đinh Thị Biên(Đi) Địa lý 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A05(2), 12A06(2), 12A10(2), 17
Nguyễn Thị Hoài Sinh hoat 10A06(1), 1
Nguyễn Thị Hoài Địa lý 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 12A07(2), 12A08(2), 12A09(2), 11
Nguyễn Văn Uýt(Si) KTNN 10A07(2), 10A08(2), 4
Mã Thị Luận(Si) Sinh Học 10A01(1), 10A04(1), 12A07(2), 12A09(2), 6
Mã Thị Luận(Si) KTNN 10A04(2), 10A09(2), 4
Mai Công Thành(Si) Sinh Học 11A02(1), 11A04(1), 11A05(1), 12A04(2), 12A08(2), 7
Mai Công Thành(Si) KTNN 10A11(2), 10A12(2), 4
Hoàng Thị Lan(Si) Sinh hoat 12A01(1), 1
Hoàng Thị Lan(Si) Sinh Học 10A02(1), 10A03(1), 12A01(2), 12A05(2), 6
Hoàng Thị Lan(Si) KTNN 10A05(2), 10A06(2), 4
Bùi Thị Tuyết(Si) Sinh hoat 12A10(1), 1
Bùi Thị Tuyết(Si) Sinh Học 11A06(1), 12A02(2), 12A06(2), 12A10(2), 7
Ngô Thị Thanh Huyền(Si) Sinh hoat 11A01(1), 1
Ngô Thị Thanh Huyền(Si) Sinh Học 10A07(1), 10A08(1), 11A01(1), 11A03(1), 12A03(2), 12A11(2), 8
Trần Thị Mận Hương(Si) Sinh Học 11A07(1), 11A09(1), 11A11(1), 3
Nguyễn Thị Khuyên(Si) Sinh hoat 10A12(1), 1
Nguyễn Thị Khuyên(Si) Sinh Học 10A06(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 4
Võ Thị Thu Thủy(Si) Sinh hoat 11A08(1), 1
Võ Thị Thu Thủy(Si) Sinh Học 10A05(1), 10A09(1), 11A08(1), 11A10(1), 4
Bùi Thị Huyền(CN) Sinh hoat 10A10(1), 1
Bùi Thị Huyền(CN) KTNN 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2), 10A10(2), 8
Trần Thị Hạnh(V) Ngữ Văn 10A01(3), 11A04(3), 11A09(4), 12A11(4), 14
Hồ Thị Hiền(V) Sinh hoat 11A11(1), 1
Hồ Thị Hiền(V) Ngữ Văn 11A08(4), 11A11(4), 12A01(3), 11
Trần Thị Sông Hương(V) Ngữ Văn 12A06(3), 3
Mai Bá Phương(V) Ngữ Văn 10A08(4), 10A11(4), 12A04(4), 12
Lương Thị Tuyết(V) Ngữ Văn 11A05(3), 11A07(4), 12A08(4), 12A10(4), 15
Võ Thị Xuân Dung(V) Sinh hoat 12A09(1), 1
Võ Thị Xuân Dung(V) Ngữ Văn 10A03(3), 10A04(3), 12A09(4), 10
Hoàng Thị Thảo(V) Sinh hoat 11A10(1), 1
Hoàng Thị Thảo(V) Ngữ Văn 11A03(3), 11A10(4), 12A07(4), 11
Phạm Thị Thơm(V) Sinh hoat 10A02(1), 1
Phạm Thị Thơm(V) Ngữ Văn 10A02(3), 10A09(4), 10A12(4), 11A01(3), 14
Hoàng Thị Minh Huệ(V) Sinh hoat 12A03(1), 1
Hoàng Thị Minh Huệ(V) Ngữ Văn 10A07(4), 10A10(4), 12A03(4), 12
Nguyễn Thị Phương Thảo(V) Sinh hoat 11A02(1), 1
Nguyễn Thị Phương Thảo(V) Ngữ Văn 11A02(4), 11A06(4), 12A05(3), 11
Phan Thị Cẩm Tú(V) Sinh hoat 10A05(1), 1
Phan Thị Cẩm Tú(V) Ngữ Văn 10A05(4), 10A06(4), 12A02(3), 11
Trần Thị Kính(SU) Lịch Sử 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2), 10A04(2), 10A05(2), 12A01(1), 12A11(1), 12
Lục Thị Hạnh(SU) Sinh hoat 12A07(1), 1
Lục Thị Hạnh(SU) Lịch Sử 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 12A07(1), 12A08(1), 12A09(1), 9
Biện Thị Yến(SU) Sinh hoat 11A07(1), 1
Biện Thị Yến(SU) Lịch Sử 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A02(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A10(1), 9
Hoàng Thị Minh Tâm(SU) Lịch Sử 10A06(2), 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2), 12A03(1), 12A06(1), 16
Trần Trung Lăng(CD) Sinh hoat 12A08(1), 1
Trần Trung Lăng(CD) GDCD 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 12A01(1), 12A02(1), 12A03(1), 12A05(1), 12A08(1), 11
Trần Thị Na(CD) Sinh hoat 11A09(1), 1
Trần Thị Na(CD) GDCD 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A04(1), 12A09(1), 12A10(1), 11
Hoàng Thị Túc(CD) Sinh hoat 12A11(1), 1
Hoàng Thị Túc(CD) GDCD 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 12A06(1), 12A07(1), 12A11(1), 12
Trần Tử Di(TA) Ngoại Ngữ 10A01(3), 12A10(3), 12A11(3), 9
Hồ Thị Hạnh Băng(TA) Sinh hoat 12A06(1), 1
Hồ Thị Hạnh Băng(TA) Ngoại Ngữ 10A05(3), 12A06(3), 12A07(3), 12A08(3), 12
Nguyễn Thị Mỹ Hoa(TA) Sinh hoat 12A05(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Hoa(TA) Ngoại Ngữ 11A01(3), 12A04(3), 12A05(3), 9
Võ Thị Trinh(TA) Ngoại Ngữ 10A06(3), 12A01(3), 12A02(3), 12A03(3), 12A09(3), 15
Y Năng Ksơr(TA) Ngoại Ngữ 10A04(3), 10A09(3), 10A10(3), 11A02(3), 11A04(3), 11A10(3), 18
Lê Thị Trang(TA) Sinh hoat 10A11(1), 1
Lê Thị Trang(TA) Ngoại Ngữ 10A11(3), 10A12(3), 11A03(3), 11A11(3), 12
H'Rêbêka Mlô(TA) Sinh hoat 10A08(1), 1
H'Rêbêka Mlô(TA) Ngoại Ngữ 10A07(3), 10A08(3), 11A08(3), 11A09(3), 12
Võ Thị Hoanh(TA) Ngoại Ngữ 10A02(3), 10A03(3), 11A05(3), 11A06(3), 11A07(3), 15

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net