Trường : THPT Phan Bội Châu
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A01 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
10A02 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
10A03 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
10A04 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
10A05 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
10A06 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
10A07 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
10A08 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
10A09 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
10A10 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
10A11 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
10A12 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(2), Địa lý(1), KTNN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 26
11A01 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(1), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 24
11A02 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
11A03 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(1), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 24
11A04 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(1), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 24
11A05 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(1), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 24
11A06 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
11A07 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
11A08 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
11A09 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
11A10 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
11A11 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(1), Hóa Học(3), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A01 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A02 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A03 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A04 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A05 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A06 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(3), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(3), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A07 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A08 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A09 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A10 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25
12A11 Sinh hoat(1), Toán(4), Vật Lý(2), Sinh Học(2), Hóa Học(2), Tin Học(2), Ngữ Văn(4), Lịch Sử(1), Địa lý(2), KTCN(1), GDCD(1), Ngoại Ngữ(3) 25

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net