Trường : THPT Phan Bội Châu
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09 10A10 10A11 10A12 11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10 11A11 12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 12A10 12A11
T.2 1   TO
Bình(T)
    TO
Phú(T)
    NN
H'Rê(TA)
TO
Long(T)
  HO
Bình(HO)
  HO
Trung(HO)
TO
Diệu(T)
TD
Toàn(TD)
NPT
Khuyên(Si
    TD
Hợi(TD)
HO
Điel(HO)
TD
Huy(TD)
NN
Năng(TA)
TO
Kế(T)
    TD
Hương(TD)
  TD
Thức(TD)
           
2 TD
Huy(TD)
TO
Bình(T)
    TO
Phú(T)
TD
Toàn(TD)
TD
Hương(TD)
NN
H'Rê(TA)
TO
Long(T)
HO
Quang(HO)
HO
Bình(HO)
  HO
Trung(HO)
TO
Diệu(T)
QP
Hợi(TD)
NPT
Khuyên(Si
    QP
Thức(TD)
HO
Điel(HO)
NPT
Hương(Si)
NN
Năng(TA)
TO
Kế(T)
                     
3 LY
Hải(Li)
HO
Trung(HO)
    HO
Huần(HO)
LY
Giang(Li)
  TD
Hương(TD)
HO
Quang(HO)
LY
Quảng(Li)
NN
Trang(TA)
TD
Toàn(TD)
VA
Thơm(V)
NN
Năng(TA)
  NPT
Khuyên(Si
QP
Hợi(TD)
    LY
Kiên(Li)
NPT
Hương(Si)
VA
H.Thảo(V)
VA
Hiền(V)
          QP
Thức(TD)
         
4 HO
Trung(HO)
LY
Hải(Li)
    HO
Huần(HO)
LY
Giang(Li)
    HO
Quang(HO)
LY
Quảng(Li)
NN
Trang(TA)
  VA
Thơm(V)
NN
Năng(TA)
  TD
Toàn(TD)
TD
Huy(TD)
TD
Hợi(TD)
  LY
Kiên(Li)
NPT
Hương(Si)
VA
H.Thảo(V)
VA
Hiền(V)
  TD
Hương(TD)
      TD
Thức(TD)
         
5                                                                    
T.3 1 NN
Di(TA)
TO
Bình(T)
    TD
Toàn(TD)
VA
Tú(V)
TD
Hương(TD)
TO
Phú(T)
LY
út(Li)
QP
Hợi(TD)
    TO
Hiếu(T)
TD
Duy(TD)
NPT
Hương(Si)
        LY
Kiên(Li)
  TO
Kế(T)
LY
Quảng(Li)
        TD
Thức(TD)
    QP
Đức(TD)
     
2 NN
Di(TA)
TO
Bình(T)
    LY
Quảng(Li)
VA
Tú(V)
QP
Đức(TD)
TO
Phú(T)
LY
út(Li)
TD
Hương(TD)
TD
Toàn(TD)
  TO
Hiếu(T)
QP
Hợi(TD)
NPT
Hương(Si)
        NPT
Thủy(Si)
  TO
Kế(T)
HO
Thắm(HO)
        QP
Thức(TD)
    TD
Duy(TD)
     
3 TO
Bình(T)
  TD
Toàn(TD)
  TO
Phú(T)
LY
Giang(Li)
  HO
Thắm(HO)
TD
Hương(TD)
TO
Hiếu(T)
TO
Long(T)
  LY
Kiên(Li)
TO
Diệu(T)
NPT
Hương(Si)
    TD
Hợi(TD)
  NPT
Thủy(Si)
  LY
Quảng(Li)
TO
Kế(T)
      QP
Thức(TD)
          TD
Duy(TD)
TD
Đức(TD)
4 TO
Bình(T)
TD
Hương(TD)
    TO
Phú(T)
HO
Thắm(HO)
  LY
Giang(Li)
QP
Hợi(TD)
TO
Hiếu(T)
TO
Long(T)
  LY
Kiên(Li)
TO
Diệu(T)
TD
Toàn(TD)
    QP
Thức(TD)
  NPT
Thủy(Si)
  LY
Quảng(Li)
TO
Kế(T)
      TD
Đức(TD)
    TD
Duy(TD)
       
5                                                                    
T.4 1 TD
Huy(TD)
QP
Đức(TD)
    LY
Quảng(Li)
HO
Thắm(HO)
  TO
Phú(T)
TO
Long(T)
TO
Hiếu(T)
LY
Toàn(Li)
TD
Toàn(TD)
SI
Huyền(Si)
HO
Trung(HO)
    NPT
Tuyết(Si)
  TD
Hợi(TD)
NN
H'Rê(TA)
  HO
Điel(HO)
QP
Thức(TD)
    TD
Hương(TD)
               
2 QP
Đức(TD)
TD
Hương(TD)
TD
Toàn(TD)
  LY
Quảng(Li)
HO
Thắm(HO)
  TO
Phú(T)
TO
Long(T)
TO
Hiếu(T)
LY
Toàn(Li)
QP
Hợi(TD)
SI
Huyền(Si)
HO
Trung(HO)
    NPT
Tuyết(Si)
  NPT
Hương(Si)
NN
H'Rê(TA)
  HO
Điel(HO)
TD
Huy(TD)
    QP
Thức(TD)
               
3 TO
Bình(T)
HO
Trung(HO)
QP
Đức(TD)
TD
Toàn(TD)
NN
Băng(TA)
TO
Phú(T)
  LY
Giang(Li)
  VA
Huệ(V)
TO
Long(T)
  TO
Hiếu(T)
LY
Sỹ(Li)
  QP
Hợi(TD)
NPT
Tuyết(Si)
  NPT
Hương(Si)
HO
Điel(HO)
  TD
Huy(TD)
HO
Thắm(HO)
TD
Hương(TD)
        TD
Thức(TD)
         
4 TO
Bình(T)
HO
Trung(HO)
  QP
Đức(TD)
NN
Băng(TA)
TO
Phú(T)
  LY
Giang(Li)
TD
Hương(TD)
VA
Huệ(V)
TO
Long(T)
  TO
Hiếu(T)
LY
Sỹ(Li)
  TD
Toàn(TD)
TD
Huy(TD)
  NPT
Hương(Si)
TD
Hợi(TD)
  QP
Thức(TD)
HO
Thắm(HO)
                     
5                                                                    
T.5 1                                                                    
2                                                                    
3                                                                    
4                                                                    
5                                                                    
T.6 1 HO
Trung(HO)
LY
Hải(Li)
    QP
Đức(TD)
TD
Toàn(TD)
  QP
Hợi(TD)
VA
Thơm(V)
HO
Quang(HO)
HO
Bình(HO)
  NN
Hoa(TA)
VA
P.Thảo(V)
          QP
Thức(TD)
  TD
Huy(TD)
NPT
Huyền(CN)
TD
Hương(TD)
            TD
Duy(TD)
     
2 HO
Trung(HO)
LY
Hải(Li)
    TD
Toàn(TD)
QP
Đức(TD)
  TD
Hương(TD)
VA
Thơm(V)
HO
Quang(HO)
LY
Toàn(Li)
  NN
Hoa(TA)
VA
P.Thảo(V)
          TD
Hợi(TD)
  NPT
Thủy(Si)
NPT
Huyền(CN)
QP
Thức(TD)
          TD
Duy(TD)
       
3 LY
Hải(Li)
VA
Thơm(V)
  TD
Toàn(TD)
HO
Huần(HO)
TO
Phú(T)
  HO
Thắm(HO)
LY
út(Li)
TD
Hương(TD)
QP
Hợi(TD)
  TD
Duy(TD)
LY
Sỹ(Li)
          TO
Quyên(T)
TD
Huy(TD)
NPT
Thủy(Si)
NPT
Huyền(CN)
  QP
Thức(TD)
        QP
Đức(TD)
       
4 LY
Hải(Li)
VA
Thơm(V)
      TO
Phú(T)
  HO
Thắm(HO)
HO
Quang(HO)
  TD
Toàn(TD)
  QP
Hợi(TD)
HO
Trung(HO)
          TO
Quyên(T)
QP
Thức(TD)
NPT
Thủy(Si)
TD
Huy(TD)
  TD
Hương(TD)
  TD
Đức(TD)
        TD
Duy(TD)
   
5                                                                    
T.7 1   SI
Lan(Si)
    VA
Tú(V)
      SI
Thủy(Si)
NN
Năng(TA)
    TD
Duy(TD)
NPT
Hương(Si)
      NPT
Huyền(CN)
  VA
Hiền(V)
  TO
Kế(T)
LY
Quảng(Li)
                    QP
Đức(TD)
2   SI
Lan(Si)
    VA
Tú(V)
      SI
Thủy(Si)
NN
Năng(TA)
    NPT
Khuyên(Si
NPT
Hương(Si)
      NPT
Huyền(CN)
  VA
Hiền(V)
  TO
Kế(T)
LY
Quảng(Li)
                TD
Duy(TD)
  TD
Đức(TD)
3   NN
Hoanh(TA)
              LY
Quảng(Li)
    NPT
Khuyên(Si
NPT
Hương(Si)
      NPT
Huyền(CN)
  TO
Quyên(T)
  SI
Thủy(Si)
                  QP
Đức(TD)
TD
Duy(TD)
 
4   NN
Hoanh(TA)
                    NPT
Khuyên(Si
TD
Duy(TD)
          TO
Quyên(T)
  SI
Thủy(Si)
                    QP
Đức(TD)
 
5                                                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net