Trường : THPT Phan Bội Châu
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Đắc Phương(T)   12A04 - TO   11A04 - TO 11A04 - TO           12A03 - TO   12A04 - TO 12A04 - TO HOP 12A03 - TO 11A04 - TO       11A04 - TO 12A04 - TO 12A03 - TO 12A03 - TO HOP          
Ngô Văn Hiếu(T)   10A10 - TO   11A01 - TO 12A06 - TO 11A01 - TO   12A06 - TO 10A10 - TO HOP 12A06 - TO 12A06 - TO 11A01 - TO 11A01 - TO HOP 10A10 - TO 10A10 - TO                          
Hồ Huy Long(T)   11A09 - TO 10A09 - TO 10A12 - TO 10A11 - TO 11A09 - TO 10A12 - TO 10A09 - TO   10A11 - TO 10A09 - TO 10A09 - TO   10A12 - TO 10A12 - TO 10A11 - TO 10A11 - TO       11A09 - TO 11A09 - TO                
Trần Nguyễn Duy Bình(T)       10A01 - TO 10A01 - TO 12A11 - TO 12A11 - TO   10A02 - TO 10A02 - TO 10A02 - TO 12A11 - TO   10A01 - TO HOP 10A01 - TO 12A11 - TO 10A02 - TO                        
Luân Thị Yến(T)               12A02 - TO 10A03 - TO HOP         HOP           10A03 - TO 12A02 - TO 12A02 - TO   HOP 10A03 - TO 10A03 - TO 12A02 - TO   10A03 - SH
Nguyễn Ngọc Phú(T)   10A05 - TO   12A10 - TO   10A06 - TO   12A10 - TO 10A08 - TO 10A08 - TO     10A05 - TO 10A05 - TO 10A08 - TO 10A08 - TO 10A06 - TO 10A05 - TO               10A06 - TO 10A06 - TO 12A10 - TO 12A10 - TO  
Đỗ Mạnh Hà(T)   11A05 - TO 11A05 - TO 12A07 - TO                     HOP             11A05 - TO 11A05 - TO 12A07 - TO HOP   12A07 - TO 12A07 - TO   11A05 - SH
Trần Đình Kế(T)   11A11 - TO 11A11 - TO 11A10 - TO 11A10 - TO 12A05 - TO   11A10 - TO 11A07 - TO HOP 11A07 - TO 11A11 - TO   12A05 - TO 12A05 - TO 11A10 - TO 11A11 - TO       11A07 - TO 11A07 - TO 12A05 - TO              
Trần Thị Tâm Diệu(T)     11A06 - TO 11A06 - TO 11A02 - TO 12A01 - TO 12A01 - TO 11A06 - TO   HOP   11A02 - TO   11A06 - TO HOP                 12A01 - TO HOP 12A01 - TO 11A02 - TO 11A02 - TO   11A06 - SH
Phan Quốc Ân(T)   10A04 - TO 10A07 - TO 10A07 - TO                                   10A04 - TO 10A07 - TO   HOP 10A07 - TO   10A04 - TO 10A04 - TO 10A07 - SH
Đoàn Trần Xuân Toàn(T)           12A08 - TO 12A08 - TO   12A09 - TO             12A08 - TO 12A09 - TO                 12A09 - TO 12A09 - TO   12A08 - TO  
Y Hen MLô(T)                                                            
Trần Thị Lệ Quyên(T)                       11A08 - TO 11A08 - TO 11A03 - TO HOP           11A08 - TO 11A03 - TO     HOP 11A03 - TO 11A03 - TO   11A08 - TO 11A03 - SH
Hoàng Oanh(Ti)   12A06 - TIN 12A10 - TIN 12A05 - TIN 12A11 - TIN 12A02 - TIN 12A05 - TIN   12A06 - TIN 12A08 - TIN 12A01 - TIN 12A02 - TIN 12A11 - TIN   12A10 - TIN             12A01 - TIN   12A08 - TIN HOP          
Nguyễn Xuân Bình(Ti)   11A02 - TIN 12A09 - TIN   11A08 - TIN 11A08 - TIN 12A07 - TIN 12A03 - TIN   12A04 - TIN 11A06 - TIN   11A09 - TIN 11A02 - TIN 12A09 - TIN 11A06 - TIN 11A09 - TIN       12A04 - TIN 12A03 - TIN 12A07 - TIN              
Đoàn Thu Liêm(Ti)                                                            
Nguyễn Thị Lan(Ti)   10A07 - TIN   10A06 - TIN 10A08 - TIN 10A01 - TIN 10A11 - TIN 10A08 - TIN 11A11 - TIN 10A10 - TIN 10A11 - TIN 10A10 - TIN 10A02 - TIN 10A06 - TIN 11A11 - TIN                     10A02 - TIN 10A01 - TIN 10A07 - TIN 11A01 - TIN  
Phạm Thị Anh Đào   10A09 - TIN 10A12 - TIN 10A05 - TIN 11A03 - TIN 11A07 - TIN   11A04 - TIN 10A12 - TIN 11A10 - TIN 11A10 - TIN 11A05 - TIN 10A04 - TIN 11A07 - TIN 10A05 - TIN 10A04 - TIN   10A03 - TIN                 10A09 - TIN 10A03 - TIN    
Bùi Công Kiên(Li)     11A08 - LY 12A09 - LY 11A07 - LY 11A03 - LY 11A07 - LY   11A01 - LY 11A08 - LY 11A03 - LY 11A01 - LY   12A09 - LY HOP               11A01 - LY 11A03 - LY HOP          
Tô Đăng Hải(Li)   10A01 - LY 10A02 - LY   12A10 - CN           12A11 - CN 10A01 - LY   10A02 - LY HOP           10A02 - LY 12A11 - LY 12A10 - LY   HOP   12A10 - LY 10A01 - LY 12A11 - LY 10A01 - SH
Phạm Ngọc Bình Minh(Li)             11A05 - LY   11A05 - CN 11A04 - LY 11A05 - LY   11A04 - CN 11A04 - LY HOP 11A04 - LY 11A05 - LY         11A04 - CN   11A05 - CN HOP          
Nguyễn Trường Giang(Li)       10A08 - LY 12A02 - LY 12A04 - LY 12A03 - LY 10A07 - LY 12A02 - LY HOP     10A08 - LY 12A02 - LY 12A03 - CN 12A04 - LY 10A07 - LY 10A08 - LY               12A04 - CN 10A07 - LY 12A03 - LY   12A02 - SH
Hoàng Đức Quảng(Li)   11A10 - LY 11A09 - LY   10A05 - LY 10A10 - LY 11A09 - LY 11A01 - CN 11A03 - CN 11A11 - LY 11A01 - CN   11A10 - LY       10A05 - LY 10A10 - LY               10A05 - LY 11A11 - LY 10A10 - LY 11A03 - CN  
Nguyễn Cảnh Toàn(Li)   12A08 - CN 12A07 - LY 12A08 - LY 10A06 - LY 10A12 - LY 10A06 - LY 10A11 - LY   12A07 - CN 10A12 - LY   10A06 - LY 12A07 - LY 10A11 - LY 10A12 - LY 12A08 - LY 10A11 - LY                        
Mai út(Li)   12A05 - LY   12A06 - LY   10A09 - LY   12A01 - LY 12A05 - LY HOP                     12A01 - LY 12A06 - LY 10A09 - LY 12A05 - LY HOP 10A09 - LY 12A01 - LY 12A06 - LY   10A09 - SH
Võ Lâm Sỹ(Li)   11A06 - CN 10A03 - LY 11A02 - CN 10A04 - LY           10A03 - LY 10A04 - LY 11A02 - LY   HOP 10A03 - LY 11A06 - LY 10A04 - LY             HOP 11A02 - LY 11A06 - LY 11A06 - CN 11A02 - CN 10A04 - SH
Quách Thị Thu Hương(Li)                     11A09 - CN 11A07 - CN 12A02 - CN   11A08 - CN 11A11 - CN 12A05 - CN 12A01 - CN     12A06 - CN 11A11 - CN 11A10 - CN 11A09 - CN HOP 11A10 - CN 11A08 - CN 11A07 - CN 12A09 - CN  
Hoàng Lê Huần(HO)               10A05 - HO                             10A05 - HO   HOP          
Mai Thành Trung(HO)   12A03 - HO   11A03 - HO 10A02 - HO 12A07 - HO 11A03 - HO 11A02 - HO 10A01 - HO 11A01 - HO 11A02 - HO 11A03 - HO   12A03 - HO HOP 12A07 - HO 11A01 - HO       10A01 - HO 11A01 - HO 10A02 - HO 11A02 - HO HOP          
Lê Ngọc Quang(HO)     11A04 - HO 10A10 - HO   11A05 - HO 11A04 - HO       10A10 - HO 12A10 - HO 10A09 - HO 12A11 - HO HOP           11A05 - HO 10A09 - HO   12A10 - HO HOP 11A04 - HO   12A11 - HO 11A05 - HO 11A04 - SH
Phan Văn Thắm(HO)   12A09 - HO 12A02 - HO 11A11 - HO 12A01 - HO 10A08 - HO   12A08 - HO 11A06 - HO HOP 10A06 - HO 11A06 - HO 11A11 - HO 10A08 - HO 12A01 - HO           11A06 - HO 10A06 - HO 12A09 - HO 12A02 - HO   11A11 - HO 12A08 - HO      
Mai Thị Hồng Loan(HO)                                                            
Hoàng Phúc Bình(HO)           10A03 - HO 12A04 - HO 10A04 - HO   HOP 12A04 - HO 12A05 - HO 10A11 - HO 12A06 - HO HOP           12A05 - HO   10A04 - HO 10A03 - HO HOP     10A11 - HO 12A06 - HO 12A04 - SH
HĐiel Niê Kđăm   10A12 - HO 11A10 - HO 11A08 - HO 10A07 - HO 11A10 - HO 11A08 - HO 11A07 - HO   11A09 - HO   11A09 - HO 11A07 - HO 11A08 - HO 10A07 - HO                     11A07 - HO 10A12 - HO 11A09 - HO 11A10 - HO  
Nguyễn Huy Thọ(Đi)       12A04 - DI 12A03 - DI       12A04 - DI 12A03 - DI                             HOP          
Hoàng Văn Thư(Đi)   10A03 - DI 10A11 - DI 12A11 - DI 10A10 - DI           10A04 - DI 12A01 - DI 10A01 - DI   12A02 - DI 12A02 - DI 10A02 - DI 10A12 - DI         12A01 - DI 12A11 - DI HOP          
Đinh Thị Biên(Đi)   11A08 - DI 12A06 - DI 11A09 - DI 12A05 - DI     11A03 - DI 12A10 - DI 11A02 - DI 12A05 - DI   12A10 - DI 11A11 - DI 11A06 - DI 11A07 - DI 11A10 - DI                 11A05 - DI 12A06 - DI 11A01 - DI 11A04 - DI  
Nguyễn Thị Hoài                       12A08 - DI 12A09 - DI   10A09 - DI 10A07 - DI 12A07 - DI       12A09 - DI 12A07 - DI   10A08 - DI HOP 12A08 - DI   10A05 - DI 10A06 - DI 10A06 - SH
Nguyễn Văn Uýt(Si)           10A07 - KT 10A08 - KT                           10A08 - KT 10A07 - KT     HOP          
Mã Thị Luận(Si)     10A01 - SI 10A04 - KT 10A09 - KT   10A04 - KT 12A07 - SI 10A04 - SI 12A09 - SI                     12A07 - SI 12A09 - SI   10A09 - KT HOP          
Mai Công Thành(Si)             11A02 - SI 12A04 - SI 10A11 - KT 10A12 - KT   12A04 - SI 10A12 - KT 11A05 - SI 12A08 - SI             12A08 - SI 10A11 - KT 11A04 - SI HOP          
Hoàng Thị Lan(Si)   12A01 - SI 12A05 - SI       10A03 - SI   10A06 - KT 10A05 - KT                     10A06 - KT 10A05 - KT     HOP 12A05 - SI 10A02 - SI 12A01 - SI   12A01 - SH
Bùi Thị Tuyết(Si)                         11A06 - SI 12A10 - SI 12A06 - SI           12A02 - SI 12A10 - SI   12A06 - SI HOP       12A02 - SI 12A10 - SH
Ngô Thị Thanh Huyền(Si)                     10A07 - SI 12A03 - SI                 12A11 - SI   11A03 - SI 11A01 - SI HOP 12A11 - SI   10A08 - SI 12A03 - SI 11A01 - SH
Trần Thị Mận Hương(Si)               11A11 - SI 11A09 - SI 11A07 - SI                                        
Nguyễn Thị Khuyên(Si)                                             10A06 - SI 10A11 - SI HOP 10A12 - SI     10A10 - SI 10A12 - SH
Võ Thị Thu Thủy(Si)                                         10A05 - SI 11A08 - SI     HOP     11A10 - SI 10A09 - SI 11A08 - SH
Bùi Thị Huyền(CN)                                         10A10 - KT 10A03 - KT 10A01 - KT 10A02 - KT HOP 10A01 - KT 10A10 - KT 10A02 - KT 10A03 - KT 10A10 - SH
Trần Thị Hạnh(V)   12A11 - VA 12A11 - VA   11A09 - VA 11A04 - VA   11A09 - VA 12A11 - VA 10A01 - VA 11A04 - VA 11A04 - VA   11A09 - VA 11A09 - VA 12A11 - VA 10A01 - VA 10A01 - VA             HOP          
Hồ Thị Hiền(V)     12A01 - VA 12A01 - VA   11A11 - VA 11A11 - VA 11A08 - VA 11A08 - VA             12A01 - VA 11A08 - VA             11A11 - VA HOP     11A08 - VA 11A11 - VA 11A11 - SH
Trần Thị Sông Hương(V)           12A06 - VA 12A06 - VA                 12A06 - VA                 HOP          
Mai Bá Phương(V)   10A08 - VA 10A08 - VA 10A11 - VA 12A04 - VA                               10A11 - VA 10A11 - VA 10A08 - VA 12A04 - VA HOP 10A11 - VA 10A08 - VA 12A04 - VA 12A04 - VA  
Lương Thị Tuyết(V)   12A10 - VA 11A07 - VA 11A05 - VA 11A05 - VA 12A10 - VA 12A10 - VA   12A08 - VA   12A10 - VA   12A08 - VA 12A08 - VA   11A05 - VA 11A07 - VA       12A08 - VA   11A07 - VA 11A07 - VA            
Võ Thị Xuân Dung(V)       10A03 - VA 10A03 - VA 10A04 - VA 12A09 - VA       12A09 - VA 12A09 - VA 10A03 - VA                       HOP 10A04 - VA 10A04 - VA 12A09 - VA   12A09 - SH
Hoàng Thị Thảo(V)   11A03 - VA 11A03 - VA   12A07 - VA           12A07 - VA 12A07 - VA   11A10 - VA 11A10 - VA                 11A10 - VA HOP 12A07 - VA 11A10 - VA 11A03 - VA   11A10 - SH
Phạm Thị Thơm(V)   11A01 - VA 11A01 - VA   10A12 - VA   10A02 - VA 10A02 - VA 10A09 - VA 10A09 - VA             10A09 - VA 10A09 - VA         10A12 - VA 10A12 - VA HOP   11A01 - VA 10A12 - VA 10A02 - VA 10A02 - SH
Hoàng Thị Minh Huệ(V)               10A10 - VA 12A03 - VA 10A07 - VA   10A07 - VA 10A07 - VA 10A10 - VA 10A10 - VA           12A03 - VA 10A10 - VA     HOP 12A03 - VA 12A03 - VA   10A07 - VA 12A03 - SH
Nguyễn Thị Phương Thảo(V)               12A05 - VA 11A02 - VA 11A06 - VA           11A02 - VA 11A02 - VA       11A02 - VA   11A06 - VA 11A06 - VA HOP 11A06 - VA   12A05 - VA 12A05 - VA 11A02 - SH
Phan Thị Cẩm Tú(V)   10A06 - VA 10A06 - VA 12A02 - VA   10A05 - VA 10A05 - VA 10A06 - VA     10A05 - VA 10A06 - VA                         HOP 12A02 - VA 12A02 - VA   10A05 - VA 10A05 - SH
Nguyễn Thị Hồng Thu(V)                                                            
Trần Thị Kính(SU)           10A02 - SU   10A01 - SU 10A05 - SU 10A03 - SU 10A01 - SU   12A01 - SU 10A04 - SU 12A11 - SU           10A04 - SU 10A02 - SU 10A03 - SU 10A05 - SU HOP          
Lục Thị Hạnh(SU)           11A06 - SU 11A01 - SU   12A07 - SU 11A03 - SU                       11A02 - SU 12A08 - SU 12A09 - SU HOP   11A05 - SU 11A04 - SU   12A07 - SH
Biện Thị Yến(SU)   11A07 - SU 12A04 - SU   11A11 - SU                     12A10 - SU 12A02 - SU 12A05 - SU       11A10 - SU 11A08 - SU   HOP       11A09 - SU 11A07 - SH
Hoàng Thị Minh Tâm(SU)     10A10 - SU 10A09 - SU   10A11 - SU 10A07 - SU 10A12 - SU     10A08 - SU 10A11 - SU       10A06 - SU 12A03 - SU 12A06 - SU     10A09 - SU   10A10 - SU 10A07 - SU   10A08 - SU   10A06 - SU 10A12 - SU  
Trần Trung Lăng(CD)     12A08 - CD 12A03 - CD 11A01 - CD                     12A05 - CD 11A03 - CD 12A02 - CD     10A12 - CD   11A02 - CD 10A10 - CD     10A11 - CD   12A01 - CD 12A08 - SH
Trần Thị Na(CD)           12A09 - CD 11A10 - CD 11A05 - CD 11A04 - CD             11A08 - CD 12A10 - CD       11A11 - CD 11A06 - CD     HOP 11A09 - CD 12A04 - CD   11A07 - CD 11A09 - SH
Hoàng Thị Túc(CD)     10A04 - CD 10A02 - CD     10A09 - CD   10A07 - CD 12A11 - CD   10A03 - CD 12A07 - CD                 10A01 - CD 12A06 - CD 10A06 - CD HOP   10A05 - CD   10A08 - CD 12A11 - SH
Trần Tử Di(TA)             10A01 - NN 12A11 - NN   12A10 - NN                     12A10 - NN   12A11 - NN 10A01 - NN HOP 12A10 - NN 12A11 - NN   10A01 - NN  
Hồ Thị Hạnh Băng(TA)   12A07 - NN 10A05 - NN   12A08 - NN           12A08 - NN 10A05 - NN 12A06 - NN   12A07 - NN 10A05 - NN 12A06 - NN               HOP 12A06 - NN   12A08 - NN 12A07 - NN 12A06 - SH
Nguyễn Thị Mỹ Hoa(TA)                         12A05 - NN   12A04 - NN 11A01 - NN 12A04 - NN       11A01 - NN 12A05 - NN 12A04 - NN     11A01 - NN 12A05 - NN     12A05 - SH
Võ Thị Trinh(TA)   12A02 - NN 12A03 - NN   12A09 - NN 12A03 - NN 12A02 - NN 12A09 - NN 12A01 - NN 10A06 - NN 12A02 - NN   12A03 - NN 12A01 - NN 10A06 - NN 12A09 - NN 12A01 - NN 10A06 - NN                        
Y Năng Ksơr(TA)   11A04 - NN 11A02 - NN     11A02 - NN 10A10 - NN   11A10 - NN 10A04 - NN   11A10 - NN 10A10 - NN 10A09 - NN 11A02 - NN 10A09 - NN 10A04 - NN       11A10 - NN   11A04 - NN 10A04 - NN   10A10 - NN 11A04 - NN 10A09 - NN    
Lê Thị Trang(TA)   10A11 - NN                 11A11 - NN 10A12 - NN 11A03 - NN 10A11 - NN   11A03 - NN 10A12 - NN       11A03 - NN 10A12 - NN 11A11 - NN   HOP     11A11 - NN 10A11 - NN 10A11 - SH
H'Rêbêka Mlô(TA)                     11A08 - NN 10A08 - NN   10A07 - NN   11A09 - NN 10A08 - NN 10A07 - NN     10A07 - NN 10A08 - NN 11A09 - NN 11A08 - NN HOP 11A08 - NN 11A09 - NN     10A08 - SH
Võ Thị Hoanh(TA)   10A02 - NN   11A07 - NN 11A06 - NN   11A06 - NN 10A03 - NN   11A05 - NN   10A02 - NN 11A05 - NN 10A03 - NN 11A07 - NN 10A02 - NN 10A03 - NN                   11A07 - NN 11A05 - NN 11A06 - NN  
Nguyễn Thanh Huy(TD)   HOP HOP HOP                                         HOP          
Nguyễn Quang Duy(TD)   HOP HOP HOP                                         HOP          
Bùi Ngọc Toàn(TD)   HOP HOP HOP                                                    
Phạm Danh Đức(TD)   HOP HOP HOP                                                    
Bùi Quý Hợi(TD)   HOP HOP HOP                                                    
Nguyễn Gia Thức(TD)   HOP HOP HOP                                                    
Nguyễn Thị Hương(TD)   HOP HOP HOP                                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net