Trường : THPT Phan Bội Châu
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
TKB có tác dụng từ: 05/01/2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Đắc Phương(T)     HOP HOP                                                    
Ngô Văn Hiếu(T)     HOP HOP   11A01 - TO 11A01 - TO 10A10 - TO 10A10 - TO   10A10 - TO 10A10 - TO 11A01 - TO 11A01 - TO                                
Hồ Huy Long(T) 10A09 - TO 10A09 - TO HOP HOP       10A11 - TO 10A11 - TO   10A09 - TO 10A09 - TO 10A11 - TO 10A11 - TO                                
Trần Nguyễn Duy Bình(T) 10A02 - TO 10A02 - TO HOP HOP   10A02 - TO 10A02 - TO 10A01 - TO 10A01 - TO       10A01 - TO 10A01 - TO                                
Luân Thị Yến(T)     HOP HOP                                                    
Nguyễn Ngọc Phú(T) 10A05 - TO 10A05 - TO HOP HOP   10A08 - TO 10A08 - TO 10A05 - TO 10A05 - TO   10A08 - TO 10A08 - TO 10A06 - TO 10A06 - TO                 10A06 - TO 10A06 - TO            
Đỗ Mạnh Hà(T)     HOP HOP                                                    
Trần Đình Kế(T) 11A11 - TO 11A11 - TO HOP HOP   11A10 - TO 11A10 - TO 11A11 - TO 11A11 - TO                                 11A10 - TO 11A10 - TO      
Trần Thị Tâm Diệu(T) 11A02 - TO 11A02 - TO HOP HOP       11A02 - TO 11A02 - TO                                          
Phan Quốc Ân(T)     HOP HOP                                                    
Đoàn Trần Xuân Toàn(T)     HOP HOP                                                    
Y Hen MLô(T)     HOP HOP                                                    
Trần Thị Lệ Quyên(T)     HOP HOP                                     11A08 - TO 11A08 - TO       11A08 - TO 11A08 - TO  
Hoàng Oanh(Ti)     HOP HOP                                                    
Nguyễn Xuân Bình(Ti)     HOP HOP                                                    
Đoàn Thu Liêm(Ti)     HOP HOP                                                    
Nguyễn Thị Lan(Ti)     HOP HOP                                                    
Phạm Thị Anh Đào     HOP HOP                                                    
Bùi Công Kiên(Li) HOP HOP 11A08 - LY 11A08 - LY   11A08 - LY   11A01 - LY 11A01 - LY                                          
Tô Đăng Hải(Li) HOP HOP 10A01 - LY 10A02 - LY                                 10A02 - LY 10A02 - LY 10A01 - LY 10A01 - LY            
Phạm Ngọc Bình Minh(Li) HOP HOP                                                        
Nguyễn Trường Giang(Li) HOP HOP 10A06 - LY 10A06 - LY       10A06 - LY 10A08 - LY       10A08 - LY 10A08 - LY                                
Hoàng Đức Quảng(Li) HOP HOP 10A10 - LY 10A10 - LY   11A11 - LY 10A05 - LY 11A10 - LY 11A10 - LY   10A05 - LY 10A05 - LY                           11A11 - LY 11A11 - LY 10A10 - LY    
Nguyễn Cảnh Toàn(Li) HOP HOP                 10A11 - LY 10A11 - LY                   10A11 - LY                
Mai út(Li) HOP HOP       10A09 - LY 10A09 - LY                               10A09 - LY              
Võ Lâm Sỹ(Li) HOP HOP                     11A02 - LY 11A02 - LY                 11A02 - LY              
Quách Thị Thu Hương(Li) HOP HOP                                                        
Hoàng Lê Huần(HO)     10A05 - HO 10A05 - HO                                     10A05 - HO              
Mai Thành Trung(HO) 11A01 - HO 11A01 - HO 10A02 - HO 10A01 - HO             11A02 - HO 11A02 - HO 10A02 - HO 10A02 - HO             10A01 - HO 10A01 - HO   11A02 - HO            
Lê Ngọc Quang(HO)   10A10 - HO 10A09 - HO 10A09 - HO                                 10A10 - HO 10A10 - HO   10A09 - HO            
Phan Văn Thắm(HO)             11A11 - HO 10A08 - HO 10A06 - HO   10A06 - HO 10A06 - HO 11A11 - HO 11A11 - HO                 10A08 - HO 10A08 - HO            
Mai Thị Hồng Loan(HO)                                                            
Hoàng Phúc Bình(HO) 10A11 - HO 10A11 - HO                                     10A11 - HO                  
HĐiel Niê Kđăm 11A08 - HO 11A08 - HO                 11A10 - HO 11A10 - HO 11A08 - HO                                  
Nguyễn Huy Thọ(Đi)                                                            
Hoàng Văn Thư(Đi)                                                            
Đinh Thị Biên(Đi)                                                            
Nguyễn Thị Hoài                                                            
Nguyễn Văn Uýt(Si)                                                            
Mã Thị Luận(Si)                                                            
Mai Công Thành(Si)                                                            
Hoàng Thị Lan(Si)                                                   10A02 - SI 10A02 - SI      
Bùi Thị Tuyết(Si)                     11A05 - NPT 11A05 - NPT 11A05 - NPT                                  
Ngô Thị Thanh Huyền(Si)                     11A01 - SI 11A01 - SI                                    
Trần Thị Mận Hương(Si)   11A09 - NPT 11A09 - NPT 11A09 - NPT   11A03 - NPT 11A03 - NPT 11A03 - NPT       11A07 - NPT 11A07 - NPT 11A07 - NPT                       11A02 - NPT 11A02 - NPT 11A02 - NPT    
Nguyễn Thị Khuyên(Si) 11A04 - NPT 11A04 - NPT 11A04 - NPT                                               11A01 - NPT 11A01 - NPT 11A01 - NPT  
Võ Thị Thu Thủy(Si)             11A08 - NPT 11A08 - NPT 11A08 - NPT                         11A10 - NPT 11A10 - NPT 11A10 - NPT   10A09 - SI 10A09 - SI 11A10 - SI 11A10 - SI  
Bùi Thị Huyền(CN)                                         11A11 - NPT 11A11 - NPT 11A11 - NPT     11A06 - NPT 11A06 - NPT 11A06 - NPT    
Trần Thị Hạnh(V) HOP HOP                                                        
Hồ Thị Hiền(V) HOP HOP 11A11 - VA 11A11 - VA                                           11A08 - VA 11A08 - VA      
Trần Thị Sông Hương(V) HOP HOP                                                        
Mai Bá Phương(V) HOP HOP                                                        
Lương Thị Tuyết(V) HOP HOP                                                        
Võ Thị Xuân Dung(V) HOP HOP                                                        
Hoàng Thị Thảo(V) HOP HOP 11A10 - VA 11A10 - VA                                                    
Phạm Thị Thơm(V) HOP HOP 11A01 - VA 11A01 - VA                                 10A09 - VA 10A09 - VA 10A02 - VA 10A02 - VA            
Hoàng Thị Minh Huệ(V) HOP HOP                     10A10 - VA 10A10 - VA                                
Nguyễn Thị Phương Thảo(V) HOP HOP                                     11A02 - VA 11A02 - VA                
Phan Thị Cẩm Tú(V) HOP HOP       10A06 - VA 10A06 - VA                                     10A05 - VA 10A05 - VA      
Nguyễn Thị Hồng Thu(V) HOP HOP                                                        
Trần Thị Kính(SU)     HOP HOP                                                    
Lục Thị Hạnh(SU)     HOP HOP                                                    
Biện Thị Yến(SU)     HOP HOP                                                    
Hoàng Thị Minh Tâm(SU)     HOP HOP                                                    
Trần Trung Lăng(CD)     HOP HOP                                                    
Trần Thị Na(CD)     HOP HOP                                                    
Hoàng Thị Túc(CD)     HOP HOP                                                    
Trần Tử Di(TA)           10A01 - NN 10A01 - NN                                              
Hồ Thị Hạnh Băng(TA)                         10A05 - NN 10A05 - NN                                
Nguyễn Thị Mỹ Hoa(TA)                                         11A01 - NN 11A01 - NN                
Võ Thị Trinh(TA)                                                            
Y Năng Ksơr(TA) 11A10 - NN 11A10 - NN 11A02 - NN 11A02 - NN                                           10A10 - NN 10A10 - NN      
Lê Thị Trang(TA)     10A11 - NN 10A11 - NN                                                    
H'Rêbêka Mlô(TA) 10A08 - NN 10A08 - NN                 11A08 - NN 11A08 - NN                                    
Võ Thị Hoanh(TA)                                                       10A02 - NN 10A02 - NN  
Nguyễn Thanh Huy(TD) 11A09 - TD 10A01 - TD   11A05 - TD             10A01 - TD 11A11 - TD 11A10 - TD 11A05 - TD             11A10 - TD   11A09 - TD 11A11 - TD            
Nguyễn Quang Duy(TD)           11A02 - TD 12A08 - TD 12A10 - TD 12A07 - TD                       12A08 - TD 12A07 - TD 11A01 - TD 12A09 - TD   11A01 - TD 12A09 - TD 12A10 - TD 11A02 - TD  
Bùi Ngọc Toàn(TD) 11A03 - TD 10A06 - TD 10A12 - TD 11A04 - TD   10A05 - TD 10A11 - TD 10A03 - TD 11A03 - TD   10A12 - TD 10A03 - TD 10A04 - TD 11A04 - TD             10A06 - TD 10A05 - TD 10A04 - TD 10A11 - TD            
Phạm Danh Đức(TD)           12A08 - QP 10A07 - QP 12A11 - TD 12A04 - TD   10A02 - QP 10A01 - QP 10A03 - QP 10A04 - QP             10A05 - QP 10A06 - QP 12A07 - QP 12A04 - TD   12A11 - QP 12A11 - TD 12A09 - QP 12A10 - QP  
Bùi Quý Hợi(TD) 11A07 - TD 11A03 - QP 11A05 - QP 11A06 - TD   10A10 - QP 11A02 - QP 11A06 - TD 10A09 - QP   11A07 - TD 10A12 - QP 11A04 - QP 11A08 - TD             10A08 - QP 11A08 - TD 10A11 - QP 11A01 - QP            
Nguyễn Gia Thức(TD) 12A05 - TD 11A07 - QP 12A06 - QP 12A06 - TD   12A05 - TD 12A05 - QP 12A04 - QP 11A06 - QP   11A11 - QP 12A03 - QP 12A06 - TD 11A10 - QP             11A08 - QP 12A01 - QP 12A02 - QP 11A09 - QP            
Nguyễn Thị Hương(TD) 12A03 - TD 10A07 - TD 10A08 - TD 12A02 - TD   10A07 - TD 10A10 - TD 10A09 - TD 10A02 - TD   12A03 - TD 10A02 - TD 12A01 - TD 10A09 - TD             12A01 - TD 10A08 - TD 10A10 - TD 12A02 - TD            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 02-01-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net