Skip to content Skip to navigation

BCH Công đoàn

       BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2017

1. Chủ tịch: Trần Tử Di
Năm sinh: 1976
Trình độ CM: ThS. Tiếng Anh
Email:

2. Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Lan
Năm sinh: 1980
Trình độ CM: CN Sinh học
Email:

3. UV BCH: Tô Đăng Hải
Năm sinh: 1973
Trình độ CM: CN Vật lí
Email:

4. UV BCH: Nguyễn Thị Phương Thảo
Năm sinh: 1977
Trình độ CM: CN Văn học
Email:

5. UV BCH: Bùi Thị Tuyết
Năm sinh: 1980
Trình độ CM: CN Sinh học
Email: