Skip to content Skip to navigation

Đảng bộ

               BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Bí thư: Phan Ngọc Đài
Năm sinh: 1960
Trình độ CM: ThS. QLGD, CN Toán
Trình độ LLCT: Cao cấp

2. Phó Bí thư : Nguyễn Huy Thọ
Năm sinh: 1980
Trình độ CM: CN Địa lí
Trình độ LLCT: Sơ cấp

3. Ủy viên: Mai Thành Trung
Năm sinh: 1979
Trình độ CM: CN Hóa học
Trình độ LLCT:  Sơ cấp

4. Ủy viên: Hoàng Thị Lan
Năm sinh: 1980
Trình độ CM: CN Sinh học
Trình độ LLCT: Sơ cấp

5. Ủy viên: Trần Thị Sông Hương
Năm sinh: 1982
Trình độ CM: CN Văn học
Trình độ LLCT: Sơ cấp