Skip to content Skip to navigation

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tập tin đính kèm: